Algemene Voorwaarden van Beautique Mariëlle

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautique Mariëlle en een cliënt waarop Beautique Mariëlle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Beautique Mariëlle

Beautique Mariëlle zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beautique Mariëlle zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Beautique Mariëlle melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautique Mariëlle het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Beautique Mariëlle de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Beautique Mariëlle moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Beautique Mariëlle vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Beautique Mariëlle vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Na een gemiste afspraak volgt een factuur.

Er zal een factuur verzonden worden welke uiterlijk binnen 30 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betaling termijn overschreven wordt volgt een 1ste herinnering, met bijkomende administratie kosten. Als de 1ste herinnering nog niet betaald is zal een 2e herinnering volgen, met wederom extra administratie kosten. Mocht de cliënt dan alsnog in gebreke blijven, dan zal Beautique Mariëlle de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de cliënt.

5. Personeel in de praktijk

Beautique Mariëlle heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Beautique Mariëlle dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beautique Mariëlle vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautique Mariëlle aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautique Mariëlle neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op op een klantenkaart. Beautique Mariëlle behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautique Mariëlle zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Beautique Mariëlle is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautique Mariëlle verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Beautique Mariëlle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautique Mariëlle is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautique Mariëlle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging & diefstal

Beautique Mariëlle heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautique Mariëlle meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beautique Mariëlle. Beautique Mariëlle moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beautique Mariëlle de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beautique Mariëlle en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautique Mariëlle het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Auteursrecht

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Beautique Mariëlle.

13. Geschillencommissie

Beautique Mariëlle is kernlid bij ANBOS en hierdoor aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging.

Heeft u een geschil met de bij ANBOS geregistreerde schoonheidsspecialist en komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot deze geschillencommissie.

Het streven is het geschil op een goede, snelle en eenvoudige manier op te lossen.

 

Meer info?
anboskenniscentrumlidvananbos